วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

แผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
********************
สัปดาห์ที่......1......แผนจัดการเรียนรู้ที่.....1............กลุ่มสาระการเรียนรู้.... คณิตศาสตร์……..    หน่วยที่......1............
เรื่อง ......จำนวนนับ.. ...ชั้น. ....... ป.5.........ภาคเรียนที่ ...........1.........  .ปีการศึกษา 2553......      เวลา......1......ช.ม. / สป.
วันที่..........18.........เดือน.......พฤษภาคม........พ.ศ....2554...........                            ครูผู้สอน นางสาวสุดารัตน์   หาญกล้า
  
1.  มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
2. ตัวชี้วัด
มฐ. ค 1.1 ป.5/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง      
มฐ. ค 6.1 ป.5/1 ใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา
มฐ. ค 6.1 ป.5/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
1.บอกวิธีการอ่าน และเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ได้ (K)
2. อ่าน และเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ได้(P)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A)
4.  สาระสำคัญ
ค่าประจำหลักของหลักเลขที่อยู่ทางซ้ายมือ จะมีค่าเป็นสิบเท่าของค่าประจำหลักของหลักเลขที่อยู่ถัดไปทางขวามือและตัวเลขในหลักต่างๆมีค่าตามค่าประจำหลัก
5. สาระการเรียนรู้ 
                  5.1  ความรู้
ค่าประจำหลัก
                  5.2   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
การจำแนก  การให้เหตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบัติ
                  5.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                                มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน
6.  ชิ้นงานหรือภาระงาน 
แบบฝึกหัด
7.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
นำหลักลูกคิดที่แสดงจำนวนต่างๆ มาให้นักเรียนร่วมกันศึกษา และช่วยกันออกมาเขียนชื่อหลัก และบอกค่าของจำนวนนั้น 
      ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
1. แสดงจำนวนที่มีค่ามากกว่า 1,000,000 โดยใช้หลักลูกคิด แล้วให้นักเรียนร่วมกันอ่าน และออกมาเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น เช่น
ตัวเลขไทย             ,๓๓๖,๔๖๑,๔๓๒
ตัวเลขฮินดูอารบิก  2,336,461,432
ตัวหนังสือ              สองพันสามร้อยสามสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสอง
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเรียกชื่อหลักที่อยู่ถัดจากหลักล้านไป เรียงลำดับชื่อหลักเหมือนชื่อหลักตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อยไปถึงหลักล้าน โดยมีคำว่าต่อท้ายทุกหลัก เช่นสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน
3. นำบัตรตัวเลขที่แสดงจำนวนมากกว่า 1,000,000 มาให้นักเรียนศึกษาร่วมกัน และเขียนลงในใบงานที่แจก ให้ โดยสุ่มชี้นักเรียนออกมาเขียนคนละ 1 ใบและชูให้เพื่อนดู แล้วเขียนเป็นคำอ่าน เขียนตัวเลขไทย และตัวเลขอารบิกแทนจำนวนนั้นให้เพื่อนดูอีกครั้ง
       ขั้นสรุป
 นักเรียนนำผลงานที่เขียนมาส่งครูทีละคนพร้อมทั้งทดสอบอ่านให้ครูฟัง    
8.  สื่อการเรียนรู้
 1.หลักลูกคิด         2.บัตรตัวเลข
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
9.1.  วิธีการวัดและประเมินผล
-  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
9.2   เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
9.3.  เกณฑ์การประเมิน
                  -  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน     ผ่าน 1 รายการถือว่า  ไม่ผ่าน

ลงชื่อ       สุดารัตน์  หาญกล้า     ครูผู้สอน                           ลงชื่อ...............................................................ฝ่ายวิชาการ
                   20  พฤษภาคม  2554                                                         -------/----------------/----------
   
บันทึกผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                         ลงชื่อ.......................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น